ΕΝΘΕΡΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΘΕΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΦΙΛΤΑΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΝΕΟ-ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΕΝΤΕΣ!

Πρώτον, χαιρετίζω πανεντίμως όλους τους εν Κυρίω Νεο-Αποτειχισθέντες αδελφούς οι οποίοι προχώρησαν συν Θεώ σε Ορθή, Κανονολογική και Αγιοπατερική Αποτείχιση, σε Θεάρεστη ΠΙΣΤΕΩΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ!

 

Δοξάζω ολοψύχως τον Τραδικό μας Θεό με δάκρυα Κατανύξεως Αγιοπνευματικής (όχι Διαδυκτιακής) διά την διάσπαρτη διάπραξη της διαχρονικής στάσεως των Αγίων Πατέρων, έναντι αιρετικών επισκόπων! Δεύτε, οι ευλογημένοι του Πατρός! Κι αν ψάλλουν οι βλάσφημοι Οικουμενιστές (οι κουτσαίνοντες στην Πίστη) τον Μεσσιανικό και Σωτηριολογικό Ψαλμό προς τον Αντίχριστο Πάπα: “Ευλογημένος ο Ερχόμενος” καθώς μπαίνει κουτσαίνοντας στο Πατριαρχικό Ναό, τότε έχουμε κάθε δικαίωμα εμείς να απευθύνουμε σε σας το “Δεύτε, ευλογημένοι εν Χριστώ αδελφοί μας!”

 

Κι’ όπως ψάλλει ο Θρασύβουλος Στανίτσας “Δεύτε, Έλληνες γενναίοι, δράμετε προθύμως, νέοι εις τον Θείον Παρνασσόν, Πατρικήν Κληρονομίαν, έχοντες την ευφυΐαν και φιλίαν” Ορθοδοξίας! “Ευφυΐα”. Κοιτάζω το Λεξικό: “διανοητική / νοητική / πνευματική επάρκεια!” Είναι η πνευματική, Αγιοπατερική επάρκεια και διάρκεια επιγνώσεως. Είναι η ανόθευτη Ορθόδοξη νοημοσύνη. Ο “Νούς Χριστού”. Είναι η εντολή του Χριστού, να φεύγουμε από αιρετικούς ποιμένες. Εσείς δεν πέσατε στη παγίδα να φιλοσοφείτε το εάν αυτή η εντολή είναι “δυνητική” ή όχι… Δύνασθε όσα αν θέλετε και βούλεσθε. Το “εξ’ όλης της ψυχής, εξ’ όλης της καρδίας, εξ’ όλης της ισχύος και εξ’ όλης της διανοίας” μετατρέπει αυτομάτως την υποτιθέμενη δυνητικότητα σε υποχρεωτική εντολή. Η αγάπη προς την Αλήθεια το απαιτεί και η Πιστότητα της Αληθείας το εγγυάται.

 

Όσοι βάζουν το δικό τους πεσμένο και ξεπερασμένο νου πάνω από το Νου του Χριστού, αποθεώνουν τη δική τους δήθεν “διάκριση” η οποία επιφέρει στην παναίρεση υποταγή, φτιάχνουν δική τους νέα εντολή της κοινωνίας, του συμβιβασμού και της συνυπαρξίας. Ο Νούς του Χριστού είναι ο Νούς της Εκκλησίας, ο Νούς των Αγίων Πατέρων. “Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών!” Καλώς ήλθατε! Καλώς συνήλθατε και καλώς να αθλείτε πάντοτε μεθ’ υπομονής. Και με την Νίκη! Τω Νικώντι η δόξα!

 

Δεν γνωριζόμαστε προσωπικώς. Γνωριζόμαστε όμως και ενωνόμαστε Εκκλησιολογικώς, Δογματικώς και Αληθοκεντρικώς. Γνωριζόμαστε διά της Κοινωνίας της Αγίας και Ανοθεύτου Ορθοδόξου ημών Πίστεως. Φίλτατοί μας, πεφιλημένοι μας αδελφοί:

Κωνστανταντίνε Δημητρόπουλε

Ιωάννη Ρίζε

Αδαμάντιε και Τατιάνα Τσακίρογλου

Αναστασία Κάτσου

Αριστείδη Ράθωση,

Στρατηγούλα Ράθωση και Νικόλαε Χατζή,

καθώς και τα ονόματα όλων όσων μου διαφεύγουν, όσων δεν γνωρίζω και όσων πρόκειται συντόμως να Αποτειχιστούν:

“ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ’ ἡμῶν· καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ Πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ Υἱοῦ Αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. Καὶ ταῦτα γράφομεν ὑμῖν, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη” (Α’ Ιωάν. α’, 3). Η χαρά μας – χαρά σας και η χαρά σας Χαρά Χριστού! ὁ δὲ (οικουμενιστικός) κόσμος χαρήσεται· ὑμεῖς δὲ λυπηθήσεσθε, ἀλλ’ ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται…καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ’ ὑμῶν!” (Ιωάν. ιστ’ 20, 22).

 

Εμπειρευόμαστε την Αγιοπατερική Χαρμολύπη! Χαρά ότι ποιούμε το θέλημα του Θεού και λύπη για τους βλασφημούντας και διαστρέφοντας την Αλήθεια του Χριστού. Λύπη για τους Μεγάλους Αντιχρίστους, Αιρετικούς και Προδότες της Ορθοδοξίας. Λύπη για τους Ληστές της Θείας Χάριτος και τους συμβιβασμένους συνοδικούς του Κολυμπαρίου. Λύπη για τους μοντέρνους, λεγομένους, υποτιθεμένους μα υποταγμένους “αντι-οικουμενιστές” οι οποίοι κοινωνούν με αυτούς που καταδικάζουν και Αναθεματίζουν εξ’ Ωραίας Πύλης Αρχιερατικώς κατά τις Λειτουργίες αυτών στην “Κυριακή της Ορθοδοξίας”. Λύπη όμως και για τις αμαρτίες μας, τα πάθη και τα λάθη.

 

Χάριτι Θεού όμως την Πίστη τηρούμε και δεν προσκυνούμε το εστεμμένο θηρίον της Αποκαλύψεως. Δεν αποδεχόμαστε έτερο ευαγγέλιο από αυτό που παρελάβαμε και κατ’ εντολήν του Χριστού και των Αποστόλων, αναθεματίζουμε όσα Αναθεματίζει η Εκκλησία. Δεν αναγνωρίζουμε τις Αιρέσεις ως “Εκκλησία!” Δεν δεχόμαστε να ενωνόμαστε στο Εωσφορικό Συμβούλιο Βλασφημιών. Χαιρόμεθα και για αυτήν ακόμη τη δωρεά της εντόνου συναισθήσεως της αμαρτωλότητος ημών.

 

“Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις”. (Ιακ. α’ 2). Εδώ, οι “πειρασμοί”, δεν είναι μόνο με την συνήθη έννοια της έξωθεν πονηρής επιρροής αλλά καθώς ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, με την έννοια της από Θεού δοκιμασίας!

 

Είστε οι δεδοκιμασμένοι. Είστε οι δόκιμοι εν Κυρίω. “Δεῖ (πρέπει) γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται ἐν ὑμῖν” (Α’Κορ. ια’ 19). Γίνατε πλέον φανεροί. Φάνηκε η καλή σας η προαίρεση. Επεφάνη η φώτιση του Θεού για Απομάκρυνση από την Παναίρεση.

 

Οι δε αδόκιμοι και δοκησίσοφοι “αντι-οικουμενιστές” αντί να Απομακρύνονται από τους αιρετικούς, διαφωνούν απλώς θεωρητικώς με αυτούς ενώ συνεχίζουν να κονωνούν μαζί τους, να ενώνονται και να ενσωματώνονται μαζί τους, στο βέβηλο και φαύλο κύκλο του ομόκεντρου Οικουμενισμού. Ο δικός τους κύκλος δεν είναι Χριστοκεντρικός, Αληθοκεντρικός αλλά όλως εξαιρέτως “γεροντοκεντρικός”. Τί θα πει “ο Αμερικάνος”… “Τί θα πει ο παπούλης!”

 

Χαίρετε εκλεκτοί αδελφοί μας από Θεού, χαίρετε. “Εν ταις θλίψεσι χαίρετε!” Θλίψη δεν είναι μόνο η ασθένεια, ο χωρισμός και η θάνατος των προσφιλών. Θλίψη είναι και της Πίστεως ο ανελέητος διωγμός, η υποταγή στην Αίρεση. Χαίρετε αδελφοί μας, Νεο-Αποτειχισθέντες! Χαίρετε εν μέσω λύπης και βαθυτάτης οδύνης καθότι βρισκόμαστε σε δεινότατο της Πίστεως διωγμό.

 

Εσείς, χάριτι Θεού ξεπεράσατε κάθε φοβία και δειλία. Λάβατε την Θεϊκή ενίσχυση να προβείτε σε αυτήν την επιτακτική απομάκρυνση από Οικουμενιστές επισκόπους. Όντως ποιήτε το θέλημα του Θεού! Εφαρμόζετε την Απομάκρυνση διά της Αγιοπατερικής Οδού. Ου μόνον τη κανονική επιτιμήσει ουχ υπόκεισθε αλλά τα νυν αξιώνεσθε της πρεπούσης μεγάλης τιμής παρά τοις Ορθοδόξοις!

 

Δεν κατακομματιάζετε την Ένωση της Εκκλησίας με σχίσμα (όπως σας συκοφαντούν οι υποταγμένοι εχθροί της Αληθείας) αλλά “σχισμάτων και μερισμών την Εκκλησίαν σπουδάζετε ρυσθήναι!” Ας είναι, ευλογημένο τ’ ονομά σας, ας ζεί, πάντα ζή η Ορθοδοξία! Ορθή Δόξα σημαίνει και Ορθή Κοινωνία. Συνεπάγεται και Ακοινωνησία με την Αίρεση. Αποκοπή από την Παναίρεση και όχι από το Σώμα του Χριστού. Δεν είστε εκτός Εκκλησίας μα παραμένετε πιστώς στους “δύο ή τρεις συνηγμένους”. Εστί ο Χριστός εν μέσω ημών. Να γνωρίζετε και να θυμάστε, ο Θεός είναι μαζί μας και “ει ο Θεός μεθ’ ημών, ουδείς καθ’ ημών!”

 

Για εσάς, βέβαια, είναι κάπως ευκολώτερο διότι έχετε Αποτειχισμένους ιερείς στους οποίους μπορείτε να προσφύγετε για τις Λειτουργικές/Μυστηριακές σας ανάγκες, ενώ εμείς εδώ στην Αυστραλία, δεν έχουμε κανέναν… Ευχηθείτε όπως στείλει και σε μας ο Μακρόθυμος Πατέρας, έναν ΠΑΤΕΡΑ Ευθύμιο!

 

Προσευχόμαστε διακαώς όπως ο Παντοκράτωρ Κύριος εισακούσει πάντα τα αιτήματά σας (και όλων όσων πρόκειται  στο εγγύς μέλλον να Αποτειχιστούν) και χαρίσει σε σας, τις οικογένειές σας και όλα τα αγαπητά σας πρόσωπα, την Βασιλεία του Θεού εν εκείνη τη Ημέρα! Όλα τα υπόλοιπα “προστεθήσονται υμίν…”

 

Με αγάπη Χριστού και Ευλογία της Θεοτόκου

Νικόλαος και Αγγελική Πανταζή και η συν ημίν Κατ’ Οίκον Εκκλησία!

 

Πηγή:    http:/www.wallingoff.com/685

Leave a Reply